Algemene voorwaarden

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses. These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to understand the conditions. Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.

ART. 1. DEFINITIES

Met CREAFIG wordt bedoeld: BV CreaFig, rechtspersoon met zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN AFDELING HASSELT, gekend in de KBO onder nummer 0480.165.638. De Klant is eenieder met wie CREAFIG in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn CREAFIG en de Klant  samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij CREAFIG en de Klant partij zijn.

ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

2.2. Dat CREAFIG een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.

2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet  uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.

2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door CREAFIG worden aanvaard en/of zij door CREAFIG werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij CREAFIG deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.

ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING

ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN

De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van CREAFIG omtrent zijn noden en zijn situatie. De Klant bezorgt aan CREAFIG de documenten en informatie en desgevallend sleutels e.a. waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de diensten. CREAFIG dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van deze informatie niet te verifiëren. De Klant dient CREAFIG voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren diensten. Vertraging wegens het niet tijdig overmaken van nodige informatie en stukken en sleutels kan doorgerekend worden aan de Klant.

ART. 3.2. OFFERTE

Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden CREAFIG niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden CREAFIG gedurende een termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan CREAFIG deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan CREAFIG. Bij aanbod van de Klant aan CREAFIG, komt de Overeenkomst tot stand: indien CREAFIG het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien CREAFIG het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien CREAFIG aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.

ART. 4. PRIJS

ART. 4.1. ALGEMEEN

Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden.

De prijs wordt betaald in één keer, nadat de prestaties zijn uitgevoerd door CREAFIG. Recurrente prestaties worden periodiek gefactureerd, in principe maandelijks. CREAFIG blijft gerechtigd om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. CREAFIG is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. CREAFIG mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

ART. 4.2. NIET INBEGREPEN

Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). Tenzij anders aangegeven, zijn reis- en verblijfskosten niet inbegrepen. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

ART. 4.3. OVERUREN

Si Indien CREAFIG prestaties dient te verrichten buiten de kantooruren, in weekends of in vakantieperiodes, ingevolge een tijdelijke dringendheid die te wijten is aan de Klant of aan het specifieke dossier, is CREAFIG gerechtigd de prijs voor deze specifieke prestaties naar redelijkheid te verhogen.

ART. 4.4. INDEXATIE

De prijzen van CREAFIG kunnen door CREAFIG jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.

ART. 4.5. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING

4.5.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant die geen Consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 8%  op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 125 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

4.5.2. Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden, indien de schuldeiser een KMO is.

Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald.

Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

4.5.3. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door CREAFIG zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van CREAFIG bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.

4.5.4. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

4.5.5. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.

ART. 4.6. HOOFDELIJKHEID

Indien de dienstverlening plaatsvindt in opdracht van meerdere personen, zullen al deze Klanten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot betaling van de betaling van de erelonen,  kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie CREAFIG haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

ART. 5. LEVERING

ART. 5.1. PLAATS EN INONTVANGSTNEMING

Levering gebeurt op de zetel van CREAFIG. Het risico gaat over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is.

ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN

5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.

5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, CREAFIG over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.

5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) of door derden (incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.

5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door CREAFIG in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door CREAFIG.

ART. 5.3. VERTRAGING

5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien CREAFIG in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van CREAFIG kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.

5.3.2. Indien CREAFIG ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal CREAFIG aan de Consument een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens CREAFIG gelijkwaardig.

De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt tot de bedragen die door CREAFIG aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot afname van de goederen of prestaties.

ART. 5.4. LEVERINGSKOST

Levering is niet inbegrepen in de prijs. Zo CREAFIG levert buiten haar zetel, gebeurt dit aan marktconforme regieprijzen, discretionair te beoordelen. Alle goederen reizen (m.i.v. lossen) voor rekening en op risico van de Klant.

ART. 6. MATERIAAL

Materiaal (goederen, bestanden, …) van CREAFIG dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van CREAFIG en mag enkel door CREAFIG worden gebruikt. Materiaal dat door de Klant aan CREAFIG ter beschikking wordt gesteld: CREAFIG is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien CREAFIG toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.

ART. 7. INTUITU PERSONAE

ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST

CREAFIG levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met CREAFIG of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan CREAFIG tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het CREAFIG wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen worden.

ART. 7.2. ONDERAANNEMING EN SAPITEURS

Het is CREAFIG steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.

ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID

ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN

CREAFIG verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

ART. 8.2. EXONERATIE

CREAFIG is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van CREAFIG, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van CREAFIG bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van CREAFIG. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. CREAFIG kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a.

ART. 8.3. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP

Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door CREAFIG geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van CREAFIG. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van CREAFIG, die de uitvoering van de prestaties van CREAFIG ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat CREAFIG zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). CREAFIG zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. CREAFIG is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft CREAFIG het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie maanden, opeenvolgend, is CREAFIG gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie maanden, opeenvolgend, is CREAFIG gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij CREAFIG, niet kennelijk onevenwichtig.

ART. 8.4. VRIJWARING

8.4.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen CREAFIG en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant CREAFIG en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.

8.4.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van CREAFIG ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart CREAFIG voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.

ART. 9. KLACHTEN

De Klant formuleert klachten binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard (1) algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen acht dagen na de levering en/of prestatie, (2) verborgen gebrek: binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken (3) facturatie: binnen veertien dagen na verzending van de factuur.

Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van een jaar vanaf (1) de levering en/of prestatie bij zichtbaar gebrek (2) de ontdekking bij verborgen gebrek (3) verzending van de factuur bij betwisting factuur. Dit behoudens kortere wettelijke termijnen.

Gelet op o.m. de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk.

ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van CREAFIG, ondanks de naleving door CREAFIG van haar opeisbare verplichtingen, kan CREAFIG de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten)  zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval CREAFIG hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder CREAFIG: CREAFIG en haar verbonden ondernemingen. CREAFIG is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.

ART. 11. RETENTIERECHT

CREAFIG behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan CREAFIG verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij CREAFIG bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door CREAFIG.

ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Diensten en goederen waarvan werd afgesproken dat de eigendomsrechten overgaan op de Klant, blijven eigendom van CREAFIG tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is CREAFIG toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan CREAFIG om hiertoe zijn erf of werf te betreden.

ART. 13. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

ART. 13.1. ALGEMEEN

Voor het leveren van recurrente prestaties, dewelke in de bijzondere voorwaarden worden verduidelijkt, wordt een Overeenkomst afgesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden opgezegd door elke Partij, mits de naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden. Alle Partijen verklaren dat zij deze termijn redelijk vinden. De opzeggingstermijn begint te lopen drie dagen nadat de schriftelijke opzegging werd verzonden. CREAFIG is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.

Daarnaast kunnen in de loop van de Overeenkomst ook 'ad hoc' prestaties worden afgesproken, die niet zijn inbegrepen in de recurrente prestaties gedurende een onbepaalde duur. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, ontstaat omtrent die prestaties geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur, ook niet door het opeenvolgend bestellen en uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties. Indien toch in bijzondere voorwaarden werd bepaald dat het leveren van ook deze prestaties recurrent zal zijn, gelden de regels van de overige recurrente prestaties inzake duur en beëindiging.

ART. 13.2. ONTBINDING

13.2.1. Bij eenzijdige verbreking door de Klant is inzake de niet-recurrente prestaties een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 5% van de prijs van de niet geleverde prestaties.

Bij eenzijdige verbreking door de Klant is inzake de recurrente prestaties een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding die zou zijn gefactureerd gedurende een opzegging, pro rata berekend op basis van de prijs van de prestaties die werden gefactureerd de twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking. Indien de Overeenkomst nog geen aanvang had genomen, bedraagt de verbrekingsvergoeding wat deze prestaties betreft 250 euro.

Deze vergoedingen zijn forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door CREAFIG van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van CREAFIG, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat CREAFIG kan lijden.

Afgesproken success fees blijven verschuldigd na afloop van de samenwerking, indien het gewenste resultaat alsnog wordt bereikt.

13.2.2. Zo de verbreking gebeurt door CREAFIG zal de Klant recht hebben op een vergoeding, forfaitair begroot als volgt: Is CREAFIG voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij verbreking door de Klant. Is CREAFIG voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.

13.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.

13.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING

CREAFIG kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: WCO, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.

ART. 14. SCHULDVERGELIJKING / NETTING

CREAFIG heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant  tegenover CREAFIG, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover CREAFIG te compenseren met eventuele vorderingen van CREAFIG, tenzij de Klant een Consument is.

ART. 15. NIET-AFWERVING

Zolang minstens één Overeenkomst loopt, en tijdens een periode van een jaar vanaf de beëindiging van de laatst lopende Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, verbindt de Klant  zich er toe geen enkel personeelslid of zelfstandige medewerker van CREAFIG, betrokken bij de uitvoering van een Overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of deze werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen CREAFIG en de Klant, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CREAFIG. De overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan éénmaal het jaarlijks brutoloon van de afgeworven medewerker, onverminderd het recht van CREAFIG om hogere schade te bewijzen en hogere vergoeding te vorderen.

ART. 16. VERJARING EN VERVAL

Alle aanspraken van de Klant jegens CREAFIG moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke rechtsbronnen.

ART. 17. PRIVACY EN GDPR

De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan CREAFIG om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst CREAFIG naar haar privacy policy.

ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

CREAFIG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar dienstverlening en het resultaat van haar dienstverlening, en behoudt ook de eigendomstitel van haar werkdocumenten. De Klant zal een niet-exclusief gebruiksrecht verwerven op het product van de diensten in haar tastbare vorm door betaling van de uurlonen en kosten van CREAFIG. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken uit een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit bvb. het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product van de dienstverlening. CREAFIG is gemachtigd tot het gebruik, de ontwikkeling en het delen van kennis en ervaring opgedaan tijdens en n.a.v. de dienstverlening, behoudens voor zover verboden door de wet of door dwingende op haar toepasselijke deontologische regelgeving. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft CREAFIG het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om de door CREAFIG opgestelde intellectuele werkzaamheden en hun producten, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan CREAFIG toegekende opdracht.

ART. 19. SPLITSBAARHEID,MATIGING EN NIETIGHEID

Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).

ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar CREAFIG haar zetel heeft, tenzij CREAFIG er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

Website ontwikkeld door Dries®
Boekhouder KMO portefeuille