Algemene verkoopsvoorwaarden

Definities

De volgende woorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden, hebben de betekenis zoals hieronder bepaald en zijn van toepassing ongeacht waar ze in dit Dienstencontract gebruikt worden.

Cliënt of U (en afgeleiden): de geadresseerde (of geadresseerden) van de Opdrachtbrief, die contracteert met CREAFIG.

Opdrachtbrief - brief die de opdracht omschrijft waaraan deze Algemene Voorwaarden gehecht zijn.

CREAFIG of wij (of afgeleiden) - CREAFIG vennootschap met de vorm van een BV met ondernemingsnummer 0480.165.638.

CREAFIG en/of CREAFIG’ers - CreaFig BV, onze vennoten, bestuurders, werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden, zowel individueel als gezamenlijk, tezamen met alle overige vennootschappen die deel uitmaken van het wereldwijde CREAFIG netwerk, alsmede al hun vennoten, bestuurders, werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden, zowel individueel als gezamenlijk; onder “CREAFIG’er” wordt elk van hen verstaan.

Project Team - alle CREAFIG’ers, zowel individueel als gezamenlijk, die bij het uitvoeren van de Diensten betrokken zijn.

Andere CREAFIG’ers - alle CREAFIG’ers, zowel individueel als gezamenlijk, die geen lid zijn van het Project Team.

Partij(en) - CREAFIG en/of de Cliënt.

Beveiligingsmaatregelen - beveiligingsmaatregelen teneinde de belangen van cliënten te beschermen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van gescheiden project teams, het aanbrengen van een geografische en operationele scheiding tussen de teams en/of het instellen van toegangscontroles en beperkingen tot data, computerservers en elektronische postsystemen.

Diensten - de professionele diensten die door ons dienen geleverd te worden op basis van de Opdrachtbrief.

Dienstencontract - deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief, samen met elk ander document waarnaar verwezen wordt in de Opdrachtbrief.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen CREAFIG en haar Cliënt, zelfs indien de Cliënt eigen recentere algemene voorwaarden heeft, tenzij de voorwaarden van de Cliënt, geheel of gedeeltelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door CREAFIG.

Een wijziging van deze Algemene Voorwaarden is enkel mogelijk als dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard en ondertekend door een hiertoe gemachtigde vertegenwoordiger van elk van de Partijen.

Het Dienstencontract zet de volledige overeenkomst tussen Partijen uiteen m.b.t. de verplichtingen van CREAFIG in verband met de Diensten en vervangt alle vroegere overeenkomsten en afspraken die tussen Partijen schriftelijk, of mondeling, of stilzwijgend gesloten werden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Opdrachtbrief en de Algemene Voorwaarden, primeert de Opdrachtbrief.

Artikel 2 - Totstandkoming van het dienstencontract

Het Dienstencontract tussen CREAFIG en de Cliënt komt tot stand, hetzij op het moment dat CREAFIG de Opdrachtbrief, behoorlijk ondertekend door de Cliënt, ontvangt, hetzij op het moment dat CREAFIG aanvangt met de uitvoering van de Diensten op vraag van de Cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. Indien CREAFIG de door de Cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet terug heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen Partijen in elk geval beheerst door het Dienstencontract, vanaf het moment en voorzover dat het Dienstencontract hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de Cliënt werd overgemaakt.

Artikel 3 - Terbeschikkingstelling van informatie door de cliënt

De Cliënt verbindt zich er toe tijdig de nodige bijstand te verlenen aan CREAFIG en haar juiste, volledige, betrouwbare gegevens en documenten te verschaffen, ook indien deze informatie afkomstig is van derden. Deze verbintenis is van toepassing ongeacht of de Cliënt deze gegevens en documenten ter beschikking stelt aan CREAFIG in zgn. “hard copy”, of digitaal.

CREAFIG dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van voornoemde gegevens en documenten niet te verifiëren.

CREAFIG kan bijkomende vergoedingen en/ of kosten vorderen die voortvloeien uit een vertraging in de uitoefening van de Diensten, ten gevolge van het in gebreke blijven van de Cliënt om de bepalingen van dit artikel 3 na te leven.

De Cliënt zal CREAFIG informeren over elk gegeven of over elke ontwikkeling die te zijner kennis komt en enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de Diensten.

De Cliënt zal CREAFIG een kopie verschaffen van bovenvermelde gegevens en documenten. De Cliënt verbindt zich er toe de originele gegevens en documenten bij te houden en veilig te bewaren.

Indien nodig, zal de Cliënt originele gegevens en documenten meedelen aan CREAFIG.

CREAFIG kan zich baseren op iedere instructie, ieder verzoek of kennisgeving of informatie dat, mondeling of schriftelijk, werd gegeven door een persoon van wie zij weet of van wie zij redelijkerwijze kan aannemen dat deze persoon door de Cliënt gemachtigd werd om met haar te communiceren voor zulke doeleinden.

CREAFIG kan/mag informatie ontvangen van andere bronnen dan de Cliënt in het kader van het uitoefenen van de Diensten.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

CREAFIG bepaalt de wijze waarop en door wie de Diensten uitgevoerd zullen worden. De Diensten zullen vakkundig en met zorg uitgevoerd worden gebaseerd op de informatie die ons wordt gegeven. Indien specifieke personen, betrokken bij het leveren van Diensten, genoemd worden in de Opdrachtbrief, zal CREAFIG redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat deze personen daadwerkelijk betrokken zijn. CREAFIG kan diegenen die genoemd worden vervangen door andere personen met dezelfde of gelijkaardige bekwaamheden.

Onze werknemers zijn en blijven in alle opzichten werknemer(s) van CREAFIG. Wij zijn verantwoordelijk voor de betaling van lonen, sociale bijdragen, alle bijdragen in het kader van andere sociale wetgeving en alle andere wettelijke of andere verplichtingen welke wij met ons personeel overeengekomen zijn of welke de wet ons verplicht te betalen. Mocht de Cliënt instructies geven aan onze werknemers dan kan dit enkel indien deze instructies uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaald werden in het Dienstencontract en de instructies het werkgeversgezag van CREAFIG op geen enkele wijze uithollen of indien de instructies betrekking hebben op het welzijn op het werk, zonder dat deze instructies kunnen tussenkomen in de bestaande overeenkomsten tussen CREAFIG en haar werknemers welke exclusieve materie van CREAFIG zijn en blijven.

De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid. Indien dergelijke wijziging of uitbreiding resulteert in bijkomend werk, dan zal CREAFIG de Cliënt informeren. Desgevallend zullen bijkomende vergoedingen en kosten kunnen aangerekend worden aan de Cliënt.

CREAFIG is er niet toe gehouden om een advies of eender welk product van de Diensten, mondeling of schriftelijk, te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die plaatsvinden nadat het betrokken product in definitieve vorm werd afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk werd overeengekomen om gedurende de duur van onze verbintenis dergelijke actualisatie te bezorgen ten gevolge van wijzigingen van bv. reglementering, rechtspraak of rechtsleer.

De Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor o.a:
— haar managementbeslissingen, haar beleid en haar bedrijfsvoering;
— haar beslissingen die mogelijkerwijze onze dienstverlening, of het resultaat ervan kunnen beïnvloeden;
— haar beslissing(en) omtrent de mate waarop Client zich op de door ons geleverde adviezen, aanbevelingen en overige resultaten van onze dienstverlening wenst te baseren, over het gebruik en de eventuele implementatie die onze dienstverlening zou vereisen, alsook voor het realiseren van de eventuele voordelen ervan.

De Cliënt zal binnen haar organisatie een Projectverantwoordelijke aanstellen, een ervaren medewerker op managementniveau, die beschikt over de vereiste kennis en ervaring om toezicht te houden op de adviesdiensten die geleverd worden.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, houdt de uitvoering van de opdracht niet in dat CREAFIG de Cliënt kan vertegenwoordigen. Hiertoe is een bijzondere schriftelijke volmacht van de Cliënt vereist, die door CREAFIG moet worden aanvaard.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

CREAFIG zal de informatie verkregen voor de uitvoering van de Diensten als vertrouwelijk behandelen zoals voorgeschreven door de regelgeving en het beroepsgeheim toepasselijk op accountants en belastingconsulenten. Deze clausule zal CREAFIG niet verbieden om informatie openbaar te maken indien dit vereist wordt of toegelaten is overeenkomstig wettelijke of professionele reglementeringen, o.a. in tuchtrechtelijke, burgerlijke of strafrechtelijke zaken of in het kader van anti-witwaswetgeving.

De Client erkent en aanvaardt dat informatie met betrekking tot de Diensten (inclusief vertrouwelijke informatie) bekend gemaakt kan worden aan CREAFIG International en andere CREAFIG-ers die ons bijstaan:
— bij de dienstverlening;
— bij het ondersteunen van de handhaving van de kwaliteits-en professionele standaarden in de dienstverlening (zoals bvb. door het betrekken van de departementen verantwoordelijk voor kwaliteitshandhaving en naleving van professionele standaarden bij de dienstverlening, door de deelname aan maatregelen ter beheersing van de kwaliteit, of door het opzetten en onderhouden van kennisdatabanken);
— bij de uitvoering van procedures met het oog op de aanvaarding van cliënten en opdrachten (met inbegrip, doch niet beperkt tot, het nazicht van potentiële belangenconflicten).

Met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen wij gebruik maken van computer software om het efficiënte beheer van data te vergemakkelijken. Bijgevolg kunnen data die door U worden aangeleverd, worden getransfereerd naar computer servers die met gepaste toegangscontroles en onder de autoriteit van vennootschappen behorend tot het CREAFIG-netwerk worden bediend buiten België.

Artikel 6 - Uitkomsten van de diensten

Ongeacht de vorm waarin of het medium waarop de uitkomsten van de Diensten door ons aan U worden aangeleverd, geldt dat deze uitkomsten uitsluitend bestemd zijn voor Uzelf en zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk mogen worden gekopieerd, naar worden verwezen of bekendgemaakt, tenzij dit wordt vereist door de Belgische wet- en regelgeving (in dat geval dient U ons op voorhand te informeren). Het verrichten van de Diensten geschiedt onder voorwaarde dat vermelding van onze naam en gebruik van ons logo in welke vorm of op welk medium dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet is toegestaan.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Alle rechten, titels en belangen, waaronder, doch zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, die ontstaan en/of zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van onze Diensten, met inbegrip van, doch zonder beperking, alle rechten op voorbereidend materiaal (zoals onze werkdocumenten), op tussen- en/of eindresultaten van de Diensten ongeacht hun vorm (mondeling, schriftelijk of anderszins), alsook alle kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan in de uitvoering van de Diensten, zijn en blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van CREAFIG. Zonder op enige wijze afbreuk te doen aan het voorgaande, zal de Cliënt pas een (materiële) eigendomstitel op één of meerdere fysieke of digitale exemplaren van eender welk product of resultaat van de Diensten in schriftelijke vorm verwerven na betaling van onze Erelonen en Kosten voor dit product of resultaat. In het kader van onze dienstverlening aan u of aan andere Cliënten, zijn wij, het Project Team en alle Andere CREAFIG’ers gemachtigd tot het gebruik, de ontwikkeling en het delen met elkaar van kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan tijdens onze dienstverlening.

Elk auteursrecht, octrooi, andere intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht, alsook elk soortgelijk recht ter bescherming van het CREAFIG Web platform, is en blijft exclusief eigendom van CREAFIG of diens licentiegevers. Het is de Cliënt niet toegestaan enige licentie te verlenen, te verkopen of op andere wijze enig profijt te maken met betrekking tot het CREAFIG Web platform. De Cliënt is niet gerechtigd om het CREAFIG Web platform te decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier te wijzigen of in te breken of om toegang proberen te verkrijgen in andere gebieden van het CREAFIG Web platform waarvoor door CREAFIG geen toegang werd verleend.

Artikel 8 - Verbod tot afwerving

Tijdens de hele duur van het Dienstencontract en tijdens een periode van 12 maanden vanaf de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, verbindt de Cliënt zich er toe geen enkel personeelslid of zelfstandige medewerker van CREAFIG, betrokken bij de uitvoering van de Diensten rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen CREAFIG en de Cliënt, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CREAFIG.

De overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een éénmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50.000 €.

Eenzelfde schadevergoeding is verschuldigd door de Cliënt die, met de bedoeling dit verbod te omzeilen, op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

Artikel 9 - Onze erelonen en kosten

De ereloonnota’s van CREAFIG zullen de erelonen voor het leveren van de Diensten, de kosten en de daarop verschuldigde belastingen bevatten (hierna: Erelonen en Kosten). Onze Erelonen en Kosten en bijzondere betalingstermijnen worden uiteengezet in de Opdrachtbrief.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de erelonen gebaseerd op de graad van verantwoordelijkheid van de personen betrokken bij het verlenen van de Diensten, hun vaardigheden en de tijd besteed aan de Diensten. De kosten omvatten zowel de rechtstreeks gemaakte kosten, uitgaven voor derden inbegrepen, en een bedrag bepaald als een percentage van de vergoeding, teneinde uitgaven te dekken, die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de opdracht evenals kosten voor de toegang tot en het gebruik van het CREAFIG Web platform.

Onze Erelonen en Kosten kunnen afwijken van de schattingen of ramingen die gegeven werden, zoals bijkomende vergoedingen en kosten resulterend uit het verzuim van de Cliënt de informatie te verschaffen die CREAFIG nodig heeft om haar Diensten te leveren.

Wanneer CREAFIG verplicht is informatie met betrekking tot Client aan te leveren, bijvoorbeeld aan een regelgevende instantie of in een juridische procedure, zal de Client ons vergoeden voor onze prestaties en kosten, alsook de honoraria en de kosten van onze raadslieden, gemaakt om aan dergelijk verzoek, vereiste of procedure te voldoen, voor zover CREAFIG geen partij is in het verzoek, de vereiste of de procedure in het kader waarvan om informatie wordt verzocht voor zover CREAFIG ‘handelingen zelf ook niet het voorwerp zijn van zulk verzoek, vereiste of procedure.

Artikel 10 - Betaling en betalingstermijnen

De Cliënt, dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening de Erelonen en Kosten te betalen binnen de op de ereloonnota aangegeven termijn en niet later dan vijftien dagen na ontvangst van de ereloonnota, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbrief. De datum van ontvangst van de ereloonnota wordt vastgesteld op de dag na de datum vermeld op de ereloonnota.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen van de Cliënt in Euro’s te worden gedaan.

Bij gebreke van tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de ereloonnota een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet zoals vastgelegd volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In toepassing van deze wet, geeft elke laattijdige betaling het recht aan CREAFIG om, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding te vorderen, gelijk aan 15% van het bedrag van de ereloonnota behalve indien CREAFIG kan bewijzen dat meer schade werd geleden.

De niet - betaling van een ereloonnota op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere openstaande ereloonnota’s, zelfs de niet- vervallen ereloonnota’s, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden aan de Client.

Indien het Dienstencontract wordt beëindigd of opgeschort, zal de Cliënt de tot dan gemaakte kosten en de erelonen voor de reeds verrichte werkzaamheden betalen, vermeerderd met de hierop verschuldigde belastingen. De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden zal in dit geval berekend worden op basis van de parameters, van toepassing op het ogenblik van de uitvoering van onze Diensten, zoals bepaald in artikel 9.

Indien de Opdrachtbrief geadresseerd is aan meerdere personen, zullen alle geadresseerden elk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van onze Erelonen en Kosten en de daarmee verband houdende vergoedingen, tenzij de Opdrachtbrief bepaalt dat de betaling van onze Erelonen en Kosten door één van de geadresseerden of door een derde zal gebeuren.

Artikel 11 - Kennis en conflicten

CREAFIG’ers kunnen diensten leveren of benaderd worden om diensten te leveren aan één of meerdere partijen die tegenstrijdige belangen hebben met de Uwe of die belangen hebben die met de Uwe in concurrentie zijn (“Partij(en) met een Belangenconflict”). Indien U weet of verneemt dat een CREAFIG’er (een) Partij(en) met een Belangenconflict adviseert of voornemens is zulks te doen, dient U ons daaromtrent onmiddellijk te informeren.

CREAFIG’ers zijn en blijven vrij om diensten te leveren aan Partij(en) met een Belangenconflict. Indien de belangen van de Partij(en) met een Belangenconflict specifiek en direct voor wat de Diensten betreft, in strijd zijn met de Uwe en U ons hierover heeft geïnformeerd, dan zal:
— Het Project Team geen diensten leveren aan de Partij(en) met een Belangenconflict; enbr /> — Andere CREAFIG’ers mogen enkel diensten leveren aan de Partij(en) met een Belangenconflict wanneer er gepaste

Beveiligingsmaatregelen worden opgezet. De effectieve werking van deze Beveiligingsmaatregelen betekent dat wij voldoende stappen ondernomen hebben om ieder reëel risico op een schending van onze vertrouwensrelatie met U te vermijden.

Artikel 12 - Beperking van onze aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid in verband met het Dienstencontract is beperkt overeenkomstig hetgeen in artikel 14.1 en 14.2 is bepaald.

12.1 De totale aansprakelijkheid van alle CREAFIG’ers jegens U:
— uit welke hoofde ook en ongeacht haar juridische grondslag,
— voor geleden schade voortvloeiende uit of die verband houdt met het Dienstencontract,
— ongeacht hoe die schade is veroorzaakt, met inbegrip van nalatigheid en zware fout,

is beperkt tot een bedrag gelijk aan 3 (drie) keer de aan CREAFIG verschuldigde Erelonen voor het leveren van de Diensten. Indien de Diensten betrekking hebben op periodieke maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse werkzaamheden, zal onze totale aansprakelijkheid, zoals hierboven gedefinieerd, beperkt zijn tot 3 (drie) keer de verschuldigde Erelonen voor de verrichte periodieke werkzaamheden over het laatste jaar.

De beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven omschreven is niet van toepassing indien CREAFIG een fout heeft gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

CREAFIG’ers kunnen nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, storing in de (boekhoud)software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.d.

Ingeval er meer dan één geadresseerde werd aangeduid voor de levering van de Diensten geldt de beperking van onze aansprakelijkheid, zoals hierboven in dit artikel uiteengezet, jegens alle geadresseerden gezamenlijk, en dienen deze geadresseerden onder hen een verdeling overeen te komen. Geen der geadresseerden kan de geldigheid, afdwingbaarheid en werking van dit artikel betwisten op grond van de omstandigheid dat een zodanige verdeling niet zou zijn overeengekomen of op grond van de omstandigheid dat aan de betreffende geadresseerde een onredelijk klein aandeel zou zijn toegewezen.

12.2 Artikel 12.1 is niet van toepassing in geval CREAFIG een Dienst uitoefent die bestaat uit een opdracht die door of krachtens de wet wordt toevertrouwd aan de commissaris of bij gebrek aan een commissaris, aan een

bedrijfsrevisor of aan een accountant. In dat geval is de aansprakelijkheid van de CREAFIG’ers beperkt tot het bedrag zoals bepaald in artikel 24 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Artikel 13 - Opschorting en opzegging

Indien de Cliënt in gebreke blijft met de nakoming, de correcte en/of de tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is CREAFIG gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Cliënt volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. CREAFIG heeft dit schorsingsrecht, zelfs in het kader van een andere opdracht waaronder de Cliënt zijn verplichtingen niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt. CREAFIG behoudt onder alle omstandigheden het recht op de betaling van alle Erelonen en kosten zoals voorzien in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

Iedere partij kan het Dienstencontract beëindigen mits inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzeggingen dienen ter kennis gebracht te worden van de andere Partij(en) per aangetekend schrijven. Bij onmiddellijke beëindiging door de Cliënt zonder naleving van de opzegtermijn dient deze een schadevergoeding te betalen aan CREAFIG gelijk aan de helft van het ereloon van bovenvermelde opzegtermijn.

De Cliënt is echter gerechtigd om het Dienstencontract onmiddellijk te beëindigen, zonder naleving van een opzegtermijn en zonder betaling van een schadevergoeding aan CREAFIG indien:
— CREAFIG ernstig tekortkomt in het vervullen van haar verplichtingen;
— bij concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van CREAFIG;

CREAFIG is gerechtigd om het Dienstencontract onmiddellijk te beëindigen, zonder naleving van een opzegtermijn, zonder betaling van een schadevergoeding aan de Cliënt en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst indien:

— de Cliënt contractbreuk pleegt zoals bv., doch niet beperkt tot, het geven van verkeerde of onvolledige informatie aan CREAFIG ACCOUNTANTS, het verzuim de Erelonen en Kosten van CREAFIG te betalen, het niet respecteren van de regels met betrekking tot het CREAFIG Web platform;
— CREAFIG geen verdere diensten mag leveren aan de Cliënt ten gevolge van aan haar opgelegde dwingende bepalingen zoals ondermeer, doch niet beperkt tot, wetgeving m.b.t. de onafhankelijkheid van het netwerk van de commissaris (cf. artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden) en de anti- witwaswetgeving;
— bij concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van de Cliënt;

CREAFIG zal steeds gerechtigd zijn op betaling van Erelonen en Kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden en op de betaling van de ereloonnota’s met betrekking tot de geleverde diensten, conform artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de Cliënt één van zijn verbintenissen onder het Dienstencontract niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen CREAFIG, dan zal de Cliënt CREAFIG schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid opgelopen door CREAFIG, resulterend, voortvloeiend uit of verband houdend met de betreffende tekortkoming en vordering.

Artikel 14 - Betwistingen

Betwistingen m.b.t. de verrichte werkzaamheden of de ereloonnota dienen schriftelijk aan CREAFIG te worden meegedeeld, hetzij binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie welke de Cliënt betwist, hetzij binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Betwistingen schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

In geval van een terechte betwisting kan CREAFIG:
— Het product van de Diensten kosteloos verbeteren; ofwel
— de afgekeurde Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten; ofwel
— het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de Cliënt reeds betaalde Erelonen; ofwel
— aanpassing van de in rekening gebrachte Erelonen en Kosten.

Voor zover niet anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, vervallen enige aanspraken van de Cliënt jegens CREAFIG in ieder geval na zes maanden vanaf het moment waarop de Cliënt het feit, dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of dit redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 15 - Bescherming van persoonsgegevens

De definities en interpretaties in 1) de toepasselijke Europese privacywetgeving (waaronder begrepen Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en 2) de toepasselijke nationale privacywetgeving (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) zoals die van kracht zijn en zoals die in de toekomst kunnen worden gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna gezamenlijk genoemd de “Privacywetgeving”) zijn van toepassing op dit artikel.

Dit artikel is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Opdrachtbrief.

U bevestigt dat de persoonsgegevens die U in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden en Opdrachtbrief doorgeeft aan CREAFIG (i.e. CREAFIG, CREAFIG’ers en/of derden die CREAFIG ondersteunen), door U worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen en principes van de Privacywetgeving en andere toepasselijke wettelijke regelgeving.

CREAFIG treedt in het kader van haar Werkzaamheden op als verwerkingsverantwoordelijke waarbij CREAFIG eveneens bepaalde wettelijke verplichtingen en richtlijnen moet naleven. CREAFIG zal de ontvangen persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerken op grond van de Opdrachtbrief en/of op grond van een wettelijke verplichting.

CREAFIG neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen niet toegelaten of onrechtmatige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging, wijziging of beschadiging van de persoonsgegevens, conform de Privacywetgeving.

CREAFIG kan voor de uitvoering van de Werkzaamheden persoonsgegevens doorgeven aan andere CREAFIG’ers en/of aan derden die CREAFIG ondersteunen. Zij zullen eveneens de nodige en gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bovendien kunnen de ontvangen persoonsgegevens onder meer gedeeld worden met en gebruikt worden door CREAFIG’ers en/of derden die CREAFIG ondersteunen om te voldoen aan vereisten inzake gelijkvormigheid (zgn. ‘compliance’), wet- en regelgeving (o.a. anti-witwaswetgeving), risicobeheer en kwaliteitscontroles van de door CREAFIG geleverde Werkzaamheden, evenals voor cliënten- en relatiebeheer.

In geval van verlies van persoonsgegevens, inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens of uitoefening van een gegevensbeschermingimpactbeoordeling, zal U ingaan op elk redelijk verzoek tot bijstand van CREAFIG.

Partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte brengen (i) van zodra zij een verzoek van een betrokkene ontvangen of kennis krijgen van enig geschil of klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) van zodra zij op de hoogte worden gebracht van enige inbreuk die aanleiding geeft tot vernietiging, verlies of onrechtmatige openbaarmaking van persoonsgegevens die Partijen in hun bezit hebben.

Verder zal U CREAFIG onverwijld op de hoogte brengen indien U kennis krijgt van een inbreuk op één van de bepalingen van de Privacywetgeving met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 16 - Anti-Witwas bepalingen

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“de AML Wet”) verplicht CREAFIG haar cliënten te identificeren en de identificatie van de cliënt te verifiëren evenals een bestendige waakzaamheid aan de dag te leggen ten opzichte van de zakelijke relatie en de uitgevoerde verrichtingen van haar Cliënt.

De Client erkent dat CREAFIG aan de Client of andere personen binnen zijn organisatie kan vragen zich te identificeren aan de hand van geldige en officiële documentatie om de identificatie van de Client en deze andere personen te bevestigen, en specifieke databanken kan consulteren om informatie over de Client, zijn verrichtingen, zijn zakelijke relatie of over deze andere personen te verkrijgen.

Bovendien zal de Client CREAFIG zonder verwijl informeren over elke latere wijziging betreffende zijn situatie en die van zijn lasthebbers, uiteindelijke begunstigden alsook van zijn bestuursorgaan, met name als een van deze voormelde personen als politiek prominente personen, directe familieleden of naaste geassocieerden van dergelijke personen worden beschouwd in de zin de van AML Wet1.

In dat geval zal de Client zonder verwijl de documentatie aangepast aan de nieuwe situatie aan CREAFIG overmaken.

Indien wij niet binnen een redelijke termijn een voldoening gevend bewijs van de identiteit van de betrokken personen verkrijgen, kunnen er zich omstandigheden waardoor CREAFIG de Diensten niet verder kan verlenen.

Volgens de AML Wet, is CREAFIG in bepaalde gevallen verplicht elk feit of vermoeden (door CREAFIG geïdentificeerd in het kader van de Diensten) dat verband houdt met of wijst in de richting van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme te melden aan de compliance officer van CREAFIG die in voorkomend geval aangifte zal doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). In zulke gevallen zal CREAFIG op geen enkele wijze met de Client communiceren over deze melding aangezien dit krachtens de AML Wet verboden is.

Artikel 17 - Verzaking en splitsbaarheid

Indien CREAFIG nalaat één van haar rechten onder het Dienstencontract af te dwingen, of te reageren op een door de Cliënt begaan verzuim of inbreuk van alle of bepaalde bepalingen van het Dienstencontract zal zulks geen verzaking uitmaken van CREAFIG aan haar rechten onder het Dienstencontract.

Elke clausule of bepaling van het Dienstencontract is een onderscheiden en onafhankelijke bepaling. Ingeval van nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen zullen de overige bepalingen van het Dienstencontract hun volle rechtskracht behouden.

Artikel 18 - Overmacht

CREAFIG is niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen zoals vermeld in dit Dienstencontract indien de nakoming wordt belemmerd door overmacht. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden zoals, doch niet beperkt tot, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, storingen in de (boekhoud)software, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door onderaannemers van CREAFIG of stakingen en gelijkaardige omstandigheden, die tot gevolg hebben dat de Diensten onmogelijk, laattijdig en/of niet volledig kunnen worden geleverd. CREAFIG moet hierbij niet aantonen dat deze omstandigheden niet te voorzien en niet te vermijden waren.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de professionele relaties tussen de Partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen dienaangaande behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen CREAFIG haar maatschappelijke zetel heeft.

1 Voor de wettelijke definities met betrekking tot uiteindelijke begunstigden en in het buitenland wonende politiek prominente personen, directe familieleden of naaste geassocieerden van dergelijke personen wordt verwezen naar artikelen 8 en 12 van de AML Wet.

Ontwikkeld door Mediamast
Boekhouder KMO portefeuille